www.eVysledky.com
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠK Svätý Jur

Ceny za použitie a podmienky

www.eVysledky.com

Vitajte na stránke sksvatyjur.wbl.sk v sekcii Ceny za použitie a podmienky

 

        Ceny za používanie – MINI – ihriska (starého)          Dĺžka použitia ihriska (štandard):       90 min. –  60 min.

         S osvetlením, šatňou a sprchami:            20,– €    –   18,– €                   Bez osvetlenia so šatňou a sprchami     18,– €    –   15,– €                   S osvetlením a bez šatne a spŕch        18,– €    –   15,– €                                Bez osvetlenia a bez šatne a spŕch       15,– €     –   13,– € 

             Dlhodobí sponzori          – zmluvne platiaci, po dohode s výborom ŠK - zdarma                Členovia ŠK Svätý Jur   – všetci so zaplateným členským príspevkom  5, – €

             Bližšie informácie       – Adolf Achberger (správca MINI ihrísk)   0903 / 802 806                                            – Anton Herhonek (tajomník ŠK )            0903 / 266 816    

 


  MINI-IHRISKÁ - Organizačné pripomienky (výpis z prevádzkového poriadku):
 

1. MINI-ihriská sú majetkom Mesta Svätý Jur, sú v prenájme ŠK Svätý Jur a ŠK zodpovedá za stav                                                                      a prevádzku a osoby ktoré sa na nich pohybujú

  2. Staré MINI-ihrisko je požiteľné iba na futbal              
      Nové MINI-ihrisko je viacfunkčné - možno ho použiť výhradne na futbal, volejbal, nohejbal, hádzaná,                                                             tenis a basketbal - iné aktivity sú zakázané !
  3. Na MINI-ihriskách je zakázané jesť, piť, fajčiť, žuvať žuvačku, používať akékoľvek nástroje, bicykle,                                                           korčule, hokej  a pod.
  4. Ihriská obsluhuje správca menovaný Mestským úradom a výborom ŠK          
  5. Zástupcami majiteľa ihriska a správcu sú v súčasnosti výhradne títo funkcionári ŠK Svätý Jur:                           Ján Šutara, hospodár                 Adolf Achberger, správca        tel. 0903 802 806      
       Anton Herhonek,  tajomník       tel. 0903 266 816                
  6. Menovaní budú vykonávať všetky potrebné činnosti s tým spojené ako príprava šatní, spŕch,                                                                               svetlo MINI a sú oprávnení vyberať schválený poplatok za použitie ihriska, ktorý bude použitý na náhradu
      za čistenie a údržbu, za osvetlenie a spotrebovanú vodu.  
  7. Na ihriskách platí "Prevádzkový poriadok" ktorý sú povinní používatelia rešpektovať a dodržiavať,                                                                   inak budú vykázaní !
  8. Na ihriskách majú bezplatné používanie povolené iba žiaci ZŠ vo Sv. Jure a hráči organizovaní                                                                         v ŠK Svätý Jur (do 18:00 hod resp. podľa plánu)
      po 18:00 hod (resp. mimo plánu) má prednosť komerčné využívanie                                                                                                                (členovia ŠK, ktorí si riadne platia čl. príspevky majú zľavu a to 5,-€ )
  9. Každá skupina (družstvo ŠK) musí mať určeného ved. ktorý požiadavku ohlási u správcu ihriska                                                                         alebo požiada vopred zaradiť do plánu 
      (svojvoľný vstup na MINI zakázaný)                
  10.Vyzývame vedúcich družstiev a ostatných záujemcov, aby rešpektovali toto rozhodnutie výboru ŠK                                                                    a mesta Svätý Jur.
      CENY ZA POUŽITIE MINI-IHRÍSK            
    90min. - 15,00 €      -  futbal (bez šatne a svetla)                
    90min. -   8,00 €      -  tenis (bez šatne a svetla)                
    90min. - 15,00 €      -  volejbal (bez šatne a svetla)                
    90min. - 15,00 €      -  hádzaná (bez šatne a svetla)                
    90min. -  8,00 €       -  nohejbal (bez šatne a svetla)                
    90min. - 15,00 €       -  basketbal (bez šatne a svetla)                 
         2,00 €        -  šatňa                
         3,00 €        -  osvetlenie                
                       
     

Ing. Peter  K u č e r k a                                 Ing. Alexander  A c h b e r g e r                                                                              predseda ŠK Svätý Jur                                     primátor mesta Svätý Jur