www.eVysledky.com
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠK Svätý Jur

O nás

www.eVysledky.com

Vitajte na stránke sksvatyjur.wbl.sk v sekcii Volejbalový oddiel     O nás


 

História Vojejbalového oddielu ŠK Svätý Jur:

         Pred založením sa od roku 2008   uskutočňujú amatérske turnaje v plážovom volejbale v Jozefkovom údolí vždy v lete, kde sa nadšenci tohto športu vždy radi stretli a strávili spoločne celý deň na čerstvom vzduchu. Na   turnajoch sa stretávali nielen občania zo Svätého Jura ale aj z okolitých miest.                                                 Jedná sa o turnaje:  miešané páry                                                                                                                                                            klasické páry                                                                                                                                     To bolo hnacím motorom k založeniu volejbalového oddielu.

        Na členskej schôdzi ŠK Svätý Jur v roku 2012 sme boli na naše požiadanie prijatí do štruktúry ŠK Svätý    Jur a tým sme plnohodnotnými členmi tohoto občianskeho združenia, ktoré má svoje základné stanovy, ktoré  musíme dodržiavať aj my, pričom svoju organizačnú štruktúru, funkcionársky aktív, účtovníctvo a členskú  základňu máme v zmysle našich vnútorných smerníc a podmienok Volejbalového oddielu.

Kto sme:

  Názov občianskeho združenia:          Volejbalový oddiel ŠK Svätý Jur                                        Sídlo občianskeho združenia:            Športová 1,  900  21 Svätý Jur

  Charakteristika:

 • Občianske združenie ŠK Svätý Jur – Volejbalový oddiel (športová organizácia) je v zmysle zákona                 č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov dobrovoľným združením detí, mládeže a dospelých, ktorí jej                 prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti telesnej kultúry so zameraním na skvalitňovanie           možností vyžitia v telesnej výchove, vo volejbale, športe, turistike a v iných voľno časových aktivitách.
 • Volejbalový oddiel Svätý Jur je otvorenou, samostatnou a nezávislou spoločnosťou,                                 vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov ŠK Svätý Jur a vnútorných predpisov oddielu a v súlade s právnymi predpismi SR.

Poslanie:

 • Poslaním Volejbalového oddielu Svätý Jur je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby detí, mládeže           a dospelých v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovať telesnú a           duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

Naše ciele sú:   

 • pestovať u členov radosť z pohybu, poskytovať regeneráciu fyzických síl a možnosť prevencie                       civilizačných ochorení 
 • viesť deti a mládež k volejbalu a ďalšej športovej činnosti, telesnej kultúre a zdravému životnému štýlu
 • vytvárať podmienky pre športové vyžitie v rôznych druhoch športu, predovšetkým vo volejbale
 • rozvíjať rekreačnú športovú činnosť pre deti, mládež, ale aj dospelých
 • spolupracovať s ostatnými občianskymi združeniami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí             pri organizácii súťaží medzi klubmi
 • organizovať turnaje, stretnutia, sústredenia,  relaxačné pobyty pre regeneráciu a oddych v priebehu     celého kalendárneho roka
 • obhajovať záujmy svojich členov
 • propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport
 • vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno technické, personálne, administratívne, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť OZ i jej členov
 • podpora využitia volejbalového ihriska pre školákov základnej školy vo Svätom Jure počas telesnej         výchovy
 • podpora využitia volejbalového ihriska pre fubalistov ŠK Svätý Jur na zdokonalovanie techniky na piesku
 • celkovo bolo cieľom jednoznačne vytvoriť komplexný športový areál spolu s klubom ŠK Svätý Jur 

Funkcionári a členská základňa:

 • Predseda:                    Milan Korček ml
 • Podpredseda:              Ing. Juraj Trtol
 • Tajomník:                    Bc. Martina Paveleková
 • Hospodár:                   Ján Tóth
 • Pokladník:                   Monika Korčeková
 • Revízna komisia:          Ing. Tomáš Tirinda                                                                                                                                            Ing. Monika Vavrincová                                                                                                                                      Mgr. Monika Číková
 • Členská základňa         k januáru 2014 zatiaľ 20 členov.

Kontakty:

 • na facebooku – Beach volley mix 2013