www.eVysledky.com
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠK Svätý Jur

Legislatíva a termíny

www.eVysledky.com

Vitajte na stránke sksvatyjur.wbl.sk v sekcii Legislatíva a termíny

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

 

15.1.2015 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2014

15.2.2015 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2014 môže poukázať   iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)


 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

·         Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby

·         Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

·         Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

1.Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby            v roku 2015:

1.     Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2015. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2.     Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje     iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

·         V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

·         Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

·         Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená           na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú       chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad     (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

·         Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov       prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu a daňový úrad z nich prevedie 2%.

·         Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie     darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

·         IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

2.   Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015:

1.     Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2015, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane,minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

2.     Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane
 – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 
3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.

3.     daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

4.     Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5.     ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6.     Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

·         Fyzické osoby poukazujú v roku 2014 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

·         Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

·         Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2014. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

·         IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

·         Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

3.   Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.     Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.     Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.     Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.

4.     Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2015 (radi by sme to boli my a naši futbalisti).

5.     Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

6.     Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7.     Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

8.     ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

9.     Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

Poznámky:

·         Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

·         Do kolónky ROK sa píše 2014

·         Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo prinesiete nám.

·         Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

·         IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1.     ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia PDF) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

2.      FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) 
Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

3.     POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) 
POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

4.     PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb

Všetko ostatné na.      http://rozhodni.sk/poukazatel/

Aktualizácia: 27.1.2015