www.eVysledky.com
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠK Svätý Jur

Stanovy ŠK Svätý Jur - platné od r.2016

www.eVysledky.com

Vitajte na stránke sksvatyjur.wbl.sk v sekcii Stanovy ŠK Svätý Jur - platnosť od r.2016

 

 

Stanovy ŠK Svätý Jur 

Článok I.

Základné ustanovenia

1.      ŠK Svätý Jur bol založený 24.apríla 1921 v zmysle zákona č. 83 / 1990 Zb.z. o združovaní občanov, v znení neskorších noviel a bol zaregistrovaný na MV SR dňa 2.januára 1991. Je dobrovoľným občianskym združením (športovou organizáciou), v ktorom sú združení jednotlivci a kolektívy, ktorí majú snahu a záujem rozvíjať telesnú kultúru a šport v našom meste Svätý Jur a pomáhať vytvárať pre to všetky predpoklady a podmienky.

2.      ŠK Svätý Jur je otvorenou spoločenskou organizáciou, budovanou a vyvíjajúcou činnosť na demokratických princípoch. Svoju činnosť vyvíja v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, FIFA, UEFA, SFZ, BFZ a ObFZ Bratislava – vidiek. Je apolitickou organizáciou, nezávislou na politických stranách a hnutiach.

3.      ŠK Svätý Jur   je organizácia s právnou subjektivitou, vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov, vnútorných predpisov a právnych noriem SR. 

4.      Princípy uplatňované v ramci činnosti ŠK Svätý Jur:

4.1.  Členovia ŠK Svätý Jur uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (ďalej len CAS) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu na rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení stanov FIFA a UEFA a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú a podliehajú ich právomoci.

4.2.  V súlade so stanovami SFZ, BFZ a ObFZ Bratislava – vidiek sa členovia zaväzujú, že v prípade vzniku sporov v rámci ŠK Svätý Jur alebo v sporoch ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov a iných zväzových funkcionárov a činiteľov budú ich riešiť s príslušnými orgánmi zväzu a rešpektovať právomoc Odvolacej komisie ObFZ Bratislava – vidiek a Rozhodcovského súdu SFZ, resp. iných orgánov v pôsobnosti SFZ, BFZ a ObFZ Bratislava - vidiek.

4.3.  Konečne rozhodnutie o záležitostiach závažnej povahy, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách ani v predpisoch SFZ, UEFA a FIFA alebo v prípadoch vyššej moci, prináleží Členskej schôdzi, ak z povahy veci nevyplýva, že rozhodnutie patrí do výlučnej pôsobnosti iného orgánu.

5.      Sídlo organizácie je na adrese:

ŠK Svätý Jur, Športová ul. č. 1, 900 21 Svätý Jur

Článok II.

Hlavné úlohy

1.      Poslaním ŠK Svätý Jur ako celku, je uspokojovať záujmy a záľuby svojich členov a ostatných občanov mesta Svätý Jur a aj iných obcí alebo miest SR, ktorí o to prejavia záujem hlavne v oblasti futbalu, ale aj v iných druhoch a oblastiach športu a telesnej kultúry, umožniť im za týmto účelom dobrovoľne sa združovať, vytvárať im podmienky na utužovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

2.      Hlavné úlohy ŠK Svätý Jur sú:

1.1.  Zabezpečovať všestranné podmienky pre účasť členov ŠK Svätý Jur na športových podujatiach (hlavne futbalových ako aj iných športových odvetví v štruktúre ŠK Svätý Jur, týkajúcich sa tréningov, súťažných a priateľských stretnutí, turnajov a sústredení), vzdelávacích a výchovných, spoločenských a iných verejnoprospešných podujatiach.

1.2.  Propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport. Organizovať výstavbu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o telovýchovné a iné objekty a zariadenia, ktoré sú vo vlastníctve a prenájme ŠK Svätý Jur.

1.3.  Vytvárať ekonomické, materiálno-technické, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky na vlastnú činnosť ŠK Svätý Jur ako celku i jej členov.

1.4.  Spolupracovať s mestom Svätý Jur ako majiteľom športového areálu a ostatnými podnikateľskými subjektami a sponzormi, ktorí majú záujem na rozširovaní športovej činnosti a objektov pre túto činnosť.

Článok III.

Členská základňa

1.   Individuálne členstvo - má tieto zásady:

1.1.  Členstvo v ŠK je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.

1.2.  Členom sa môže stať občan SR, aktívne alebo pasívne sa podieľajúci na činnosti klubu, bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok alebo rod alebo iné postavenie ako aj bez ohľadu na štátne útvary a štátne režimy striedajúce sa na území dnešnej SR, ktorý súhlasí s týmito stanovami ŠK Svätý Jur. Môže ním byť aj cudzí štátny príslušník, ak má dlhodobý pobyt v SR.

1.3.  O prijatí za člena rozhoduje výbor ŠK Svätý Jur na základe písomnej prihlášky a prijatie potvrdzuje najbližšia členská schôdza ŠK.

1.4.  Neplnoletá (do 18. roku života) a iná nespôsobilá osoba sa môžu stať členom ŠK Svätý Jur len na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonným zástupcom.

1.5.  Dokladom o členstve je platný členský preukaz, ktorého platnosť a tým aj platnosť členstva v ŠK Svätý Jur je podmienená zaplatením členských príspevkov v stanovenej výške za bežný kalendárny rok.

1.6.  Výšku členských príspevkov schvaľuje výbor ŠK Svätý Jur a právo zmeniť ich výšku má len členská schôdza ŠK Svätý Jur. Členské príspevky plynú do pokladne ŠK Svätý Jur a sú príjmom na činnosť celého klubu.

1.7.  Individuálne členstvo zaniká:

a)  Na vlastnú písomnú žiadosť vystúpením.

b)  Vyškrtnutím pre neplnenie alebo nemožnosť plnenia si základných členských povinností

c)  Vylúčením pre zvlášť závažné previnenie, nezlúčiteľné s členstvom v  ŠK Svätý Jur.

d)  O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje členská schôdza ŠK Svätý Jur. 

1.8.  Práva individuálneho člena ŠK :

a)  Zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, športových, turistických a iných podobných aktivít ako i ďalších kultúrno – spoločenských akcií, usporiadaných ŠK Svätý Jur alebo inými organizáciami.

  1. Zúčastňovať sa členských schôdzí ŠK Svätý Jur majú právo všetci členovia ŠK Svätý Jur a právo hlasovať majú len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú spôsobilé na právne úkony.
  2. Dávať podnety, návrhy, odvolania a pripomienky a požadovať na ne odpoveď do 30 dní od podania
  3. Vyžadovať správy o činnosti a hospodárení ŠK Svätý Jur na členskej schôdzi.
  4. Mať aktívne a pasívne volebné právo v pôsobnosti ŠK Svätý Jur, ak dovŕšil 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony.
  5. Byť volený do funkcií a orgánov ŠK po dovŕšení 18 rokov života, kde podmienkou je spôsobilosť, bezúhonnosť a ak s voľbou súhlasí.
  6. Povinnosti individuálneho člena ŠK :

a)  Dodržiavať stanovy ŠK Svätý Jur a na ich základe dodržiavať vnútorné predpisy a uznesenia.

b)  Plniť jemu uložené úlohy výborom ŠK alebo členskou schôdzou ŠK.

c)  Uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky športovca a občana v spoločnosti na základe platných zákonov a predpisov.

d)  Aktívne sa podieľať na činnosti ŠK Svätý Jur.

e)  Zodpovedne vykonávať všetky prijaté funkcie.

f)   Chrániť, opatrovať a zveľaďovať vlastný, príp. prenajatý majetok ŠK, slúžiaci jednotlivcom alebo kolektívom.

g)  Riadne a včas platiť členské, oddielové alebo iné schválené príspevky alebo poplatky. 

2.   Kolektívne členstvo - má tieto zásady :

a)  Vzniká uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce a pôsobnosti v ŠK Svätý Jur.

b)  Kolektívnym členom môže byť aj organizácia alebo ŠK mimo SR pokiaľ o to  požiada.

c)  V rámci pôsobnosti kolektívneho člena v ŠK Svätý Jur zastupuje jeho štatutárny zástupca, schválený kolektívom.

d)  O kolektívnom členstve rozhoduje členská schôdza ŠK Svätý Jur na základe   podanej písomnej žiadosti predmetného subjektu.

3.   Čestné členstvo - má tieto zásady :

a)  Udeľuje sa za zásluhy o rozvoj telesnej kultúry a športu vo Svätom Jure a v ŠK Svätý Jur.

b)  Môže byť udelené jednotlivcom, kolektívom, resp. organizáciám.

c)  O udelení čestného členstva rozhoduje členská schôdza na základe návrhu výboru alebo individuálneho člena ŠK Svätý Jur.

Článok IV.

Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

1.      ŠK Svätý Jur sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a tiež predpismi, ktoré v súlade so svojimi stanovami vydávajú vyššie telovýchovné alebo futbalové orgány v SR.

2.      ŠK Svätý Jur sa z hľadiska vnútornej organizácie člení na oddiely a tie na družstvá (ďalej len zložky ŠK Svätý Jur).

3.      Zložky v rámci ŠK Svätý Jur nemajú právnu subjektivitu.

4.      Výbor ŠK Svätý Jur je povinný chrániť záujmy ŠK vo vzťahu k štátnym a vyšším športovým orgánom a ďalším organizáciám.

Článok V.

Orgány ŠK Svätý Jur

1.      Orgánmi ŠK Svätý Jur sú:

1.1.  Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza:

a)  Je najvyšším orgánom ŠK Svätý Jur.

b)  Riadna členská schôdza sa koná sa raz za 2 roky a raz za 4 roky je členská schôdza volebnou, príp. podľa potreby mimoriadna členská schôdza aj častejšie.

c)  Rokovanie riadnej (mimoriadnej) členskej schôdze:

i)       Je uznášania–schopné pri účasti  min.  25 %  individuálnych členov  a  zástupcov kolektívnych  členov  čl. základne  ŠK Svätý Jur.  Ak do  30 minút od  oficiálneho začiatku členskej schôdze  nie  je  prítomných týchto  25 %  členov  s  hlasovacím právom,  môžu  prítomní  členovia  uznať  hlasovaním s  3/5  väčšinou hlasov túto členskú   schôdzu   za   uznášania-schopnú.   Podmienkou  je,  aby   potom   bolo prítomných   minimálne   15 %  členov  s  právom   hlasovania   a   pozvánky  boli doručené v písomnej forme všetkým členom ŠK minimálne 14 dní vopred. Za doručenie sa považuje aj elektronickou formou.

ii)      Rokovanie riadnej (mimoriadnej) členskej schôdze zvoláva výbor ŠK Svätý Jur spôsobom v meste Svätý Jur obvyklým (rozhlasom, mestskou televíziou, výveskami) a pozvánkami každému riadnemu členovi ŠK.

iii)     Rokovanie mimoriadnej členskej schôdze musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti, podpísanej viac ako 50% oprávnených členov ŠK Svätý Jur s právom voliť, zvolať výbor ŠK Svätý Jur. Ak tak neurobí do stanoveného času, môže ju zvolať každý oprávnený člen ŠK Svätý Jur, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej výboru o jej zvolanie.  

iv)    Rokovanie riadnej (mimoriadnej) členskej schôdze riadi predseda ŠK, alebo ním poverená osoba, ktorú schváli táto členská schôdza.

v)     Rokovanie riadnej (mimoriadnej) členskej schôdze sa riadi programom, navrhovaným výborom ŠK a schváleným nadpolovičnou väčšinou prítomných členov ŠK.

vi)    Rokovanie je otvorené aj pre sympatizantov a fanúšikov ŠK Svätý Jur, sponzorov a občanov mesta Svätý Jur (ich účasť je bez hlasu rozhodujúceho).

d)  Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky a vyjadruje sa k činnosti ŠK Svätý Jur a to najmä:

i)    Schvaľuje vznik ŠK a jeho zánik, názov, symbol ŠK, zlúčenie, vstup ŠK do

       iných právnických osôb resp. výstup z nich  ako i zánik (ďalej v ods. e) iii), iv),  v) ).

ii)   Schvaľuje, mení alebo ruší stanovy ŠK Svätý Jur.

iii)  Prerokúva správu výboru ŠK Svätý Jur o činnosti za uplynulé obdobie a vo svojom uznesení ju berie na vedomie.

iv)  Prerokúva  správu výboru ŠK Svätý Jur o hospodárení za uplynulé obdobie a vo svojom uznesení ju berie na vedomie.

v)    Prerokúva návrh rozpočtu ŠK Svätý Jur na nasledujúce obdobie a vo svojom uznesení ju berie na vedomie.

vi)   Prerokúva správu revíznej komisie o činnosti  a  hospodárení  ŠK Svätý Jur  za uplynulé obdobie a vo svojom uznesení ju berie na vedomie.

vii)   Prerokúva plán činnosti na nasledujúce obdobie do ďalšej schôdze.

vii)  Schvaľuje dispozície s majetkom hmotným, nehmotným ako i s ostatnými majetkovými právami, ktorého obstarávacia hodnota je vyššia ako 5.000,- EUR.

viii)  Volí a odvoláva predsedu ŠK, podpredsedu ŠK, tajomníka ŠK a 2 členov  výboru ŠK ako aj  2 náhradníkov a aj ich poradie.

ix)   Volí ďalej predsedu a 2 členov revíznej komisie ŠK a tiež 1 náhradníka.

x)    Je oprávnená zrušiť uznesenie výboru ŠK, ak je v rozpore s platnými predpismi a zákonmi SR alebo ostatnými normami, ktorými sa riadi ŠK Svätý Jur (právne normy FIFA, UEFA, SFZ, BFZ a ObFZ Bratislava-vidiek).

e)  Uznesenie členskej schôdze:

i)     Prijíma  ho  ku  všetkým  dôležitým  bodom  rokovania,  ako je  správa o činnosti, správa  o hospodárení od predchádzajúcej schôdze, návrh  rozpočtu,  voľby  orgánov  ŠK a ďalším v zmysle týchto stanov.

ii)    Je  prijaté, ak zaňho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných  členov  ŠK Svätý Jur.

iii)    O zániku (zrušení)  ŠK Svätý Jur  môže  rozhodnúť  členská schôdza  ŠK Svätý Jur hlasovaním. Na prijatie takéhoto rozhodnutia  je potrebné, aby zaň hlasovali 3/5 prítomných členov ŠK na členskej schôdzi.

iv)   V prípade odsúhlasenia (zániku)  ŠK Svätý Jur,  členská schôdza  zvolí 3/5 väčšinou prítomných členov ŠK likvidátora občianskeho združenia ŠK Svätý Jur.

v)    ŠK Svätý Jur môže zaniknúť aj bez likvidácie a to zlúčením, resp. pretransformovaním, v zmysle platných právnych predpisov. O takomto rozhodnutí musí hlasovať členská schôdza ŠK Svätý Jur a za jeho právoplatnosť musia hlasovať 3/5 prítomných členov ŠK Svätý Jur na členskej schôdzi.

1.2.  Výbor ŠK Svätý Jur :

a)  Riadi činnosť ŠK v období medzi členskými schôdzami a jeho volebné obdobie je 4 ročné.

b)  Výbor ŠK má 5 členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka a ďalších 2 členov.

c)  Je oprávnený vystupovať menom ŠK Svätý Jur, taktiež predseda, podpredseda, tajomník, príp. ďaľší členovia výboru, ak sú takto výborom poverení.

d)  Výborom poverený štatutárny zástupca má právo zastupovať ŠK Svätý Jur na rokovaniach so štátnymi orgánmi a organizáciami.

e)  Na platnosť písomného právneho a hospodárskeho úkonu sa vyžaduje podpis min. dvoch členov výboru.  

f)   Organizuje podnikateľskú a inú povolenú činnosť v ŠK Svätý Jur. Riadi narábanie s majetkom hmotným, nehmotným ako i s ostatnými majetkovými právami a finančnými prostriedkami ŠK Svätý Jur, rozhoduje o výške členského príspevku resp.jeho spôsobe použitia v rámci klubu, príp. iných poplatkoch v rámci športovej činnosti klubu a o spôsobe použitia získaných financií z 2% daní fyzických a právnických osôb, sponzorských príspevkov, darov a iných v rámci klubu.

g)  Počet členov výboru, predsedu, podpredsedu a tajomníka ako aj náhradníkov do výboru a ich poradie schvaľuje členská schôdza.  

h)  Rozdelenie ostatných funkcií vo výbore ŠK bude stanovené na prvej ustanovujúcej schôdzi výboru.

i)    Rozdelenie ostatných funkcií vo výbore ŠK vykoná a činnosť výboru ŠK riadi predseda ŠK.

j)    Frekvenciu rokovaní (min. však raz za 2 mesiace) si stanoví výbor ŠK podľa potreby svojim uznesením.

k)  Výbor ŠK rozhoduje ako kolektívny orgán, na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

l)    Výbor ŠK je uznášania-schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených riadnych členov výboru.

m) Výbor ŠK zo svojich členov určí a schváli jedného náhradníka do komisií ustanovených mestom Svätý Jur pre oblasť športu.

n)  Z radov zvolených náhradníkov  má výbor ŠK právo kooptovať do svojich radov nového člena výboru podľa poradia a nahradiť tak člena výboru, zvoleného na členskej schôdzi, ktorý sa nezúčastňuje bez udania dôvodu na rokovaniach výboru viac ako 4 mesiace alebo rezignuje na členstvo vo výbore.

o)  Výbor ŠK Svätý Jur má právo zriaďovať komisie na zabezpečenie efektívnej činnosti ŠK Svätý Jur

1.3.  Revízna komisia ŠK Svätý Jur :

a)  Je nezávislý kolektívny orgán pozostávajúci spravidla z členov ŠK Svätý Jur a má 3 členov a jej volebné obdobie je 4-ročné.

b)  Revízna  komisia   vykonáva  revíziu  činnosti,  hospodárenia  a  všetkých  druhov činností ŠK Svätý Jur.

c)  O  zistených   skutočnostiach   informuje   výbor   ŠK   Svätý Jur   a   členskú resp. mimoriadnu členskú schôdzu ŠK Svätý Jur s návrhom na opatrenia.

d)  Na čele revíznej komisie je predseda, ktorý riadi činnosť revíznej komisie.

e)  Počet  členov revíznej komisie, predsedu, členov a náhradníka volí členská schôdza.

f)   Predseda revíznej komisie na prvej  ustanovujúcej schôdzi  rozdelí ostatné funkcie v revíznej komisii z radov zvolených členov.

g)  Frekvenciu  rokovaní  (min. však raz 1 x za rok)  si stanoví   revízna  komisia  podľa potreby svojim uznesením.

h)  Revízna   komisia   ŠK Svätý  Jur   rozhoduje   ako  kolektívny  orgán,  na  prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

i)    Revízna komisia ŠK Svätý Jur  je uznášania-schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených riadnych členov.

j)    Členom  revíznej  komisie  môžu  byť  aj  nečlenovia   ŠK,  pričom platí  zásada,  že v revíznej komisii musí byť nadpolovičná väčšina riadnych členov ŠK Svätý Jur.

k)  Za svoju činnosť zodpovedá revízna komisia členskej schôdzi ŠK Svätý Jur.

l)    Členovia revíznej komisie ŠK majú právo zúčastňovať sa na rokovaní výboru ŠK s hlasom poradným.

m) Z radov zvolených náhradníkov  má revízna komisia ŠK právo kooptovať do svojich radov nového člena podľa poradia a nahradiť tak člena komisie, zvoleného na členskej schôdzi, ktorý sa nezúčastňuje bez udania dôvodu na rokovaniach komisie viac ako 2 krát alebo rezignuje na svoje zvolenie za člena komisie   

Článok VI.

Majetok a hospodárenie

1.      ŠK Svätý Jur môže mať vo  vlastníctve hnuteľný  a  nehnuteľný  majetok,  potrebný  na zabezpečenie vlastnej činnosti napĺňajúcej obsah čl. I. a II. týchto stanov.

2.      ŠK Svätý Jur  užíva  majetok  jeho vlastný,  jemu zverený resp. v  jeho správe na základe zmluvných vzťahov.

3.      Členovia ŠK sú povinní starať sa o všetok  majetok  ŠK Svätý Jur,  chrániť  ho a  primerane ho aj udržiavať.

4.      ŠK   nakladá   s   majetkom  v  súlade   so   všeobecne   záväznými   predpismi  a všeobecnými nariadeniami a predpismi SR a aj vlastnými pravidlami, ak sú takéto schválené výborom a členskou schôdzou ŠK Svätý Jur.

5.      Zdrojom majetku ŠK Svätý Jur sú príjmy z členských a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej,  športovej  a  spoločenskej  činnosti  a  iných  výnosov,   ďalej sú to  príspevky a dotácie   z rozpočtu  Mesta Svätý, Jur, ako aj podiel darov z 2% daní fyzických a právnických osôb v zmysle zákona a  iné príjmy  z povolených akcií a činností ako aj dary a príspevky od sponzorov a priaznivcov klubu.

6.      O príjmoch a výdavkoch ŠK vedie evidenciu výborom poverená osoba,  pravidelne informuje  o  stave  výbor ŠK  a následne aj členskú  schôdzu  v správe  o  hospodárení ŠK  a  predkladá k nahliadnutiu revíznej komisii na požiadanie (do 14 dní po vyžiadaní).

7.      Výbor ŠK pravidelne vypracúva a schvaľuje v zmysle platných  právnych  noriem rozpočet ŠK Svätý Jur na nasledujúci rok a to najneskôr do 30.novembra  predchádzajúceho roka.

8.      Hospodárenie z predchádzajúceho obdobia s rozpočtom na nasledujúce obdobie výbor predkladá členskej schôdzi na vedomie vždy v dvojročnom horizonte.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1.      Tieto stanovy schválila členská schôdza ŠK Svätý Jur  dňa  19.februára 2016 svojim uznesením            I ) 3

2.      Výklad týchto stanov vykonáva výbor ŠK a nadobúdajú účinnosť do vnútra ŠK okamžite ich schválením a navonok dňom registrácie na MV SR. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov ŠK Svätý Jur strácajú platnosť predchádzajúce stanovy ŠK Svätý Jur,  registrované MV SR dňa 19.12.2002.

2.      Veci neupravené týmito stanovami sa riadia zákonmi a nariadeniami SR, všeobecne záväznými predpismi vyšších telovýchovných, športových a futbalových orgánov a tiež aj všeobecnými záväznými nariadeniami mesta Svätý Jur.

3.      Registrácia stanov ŠK Svätý Jur vykonaná dňa:   vzatá zmena na vedomie na MV SR 19.05.2016          

Podpredseda ŠK Svätý Jur : Ing. Kamil Kyselica v.r.

Predseda ŠK Svätý Jur :       Ing. Peter Kučerka v.r.